Đôi điều trao đổi về nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025
Cập nhật lúc 09:55, Thứ Ba, 18/08/2020 (GMT+7)
.
5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sau đây gọi là Dự thảo) sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp này đã gắn kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân…
 
Tuy nhiên, qua nghiên cứu Dự thảo, tôi xin trao đổi thêm một số nội dung sau:
 
Nhiệm vụ, giải pháp về “Tiếp tục tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ”:
 
Việc đề ra nhiệm vụ, giải pháp này cho thấy Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ việc phát huy thế mạnh của địa phương. Tuy vậy, bên cạnh các nội dung đã được đề cập, trong Dự thảo chưa thấy đề cập tới việc phát triển kinh tế tư nhân tại Đắk Lắk. Phát triển kinh tế tư nhân là nội dung quan trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cụ thể hóa thành Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3-6-2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Đồng thời, trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu sử dụng tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở), về nhiệm vụ, giải pháp “Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế”, Trung ương Đảng cũng chỉ rõ “Tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng cả về quy mô, chất lượng”(1).
 
Thực tế, trong những năm qua, kinh tế tư nhân đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại Đắk Lắk, góp phần tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi lực lượng sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm nghèo. Vì vậy, việc rà soát, điều chỉnh, ban hành mới các chính sách của địa phương để tạo cơ chế, chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tại Đắk Lắk trong thời gian tới là nội dung quan trọng phù hợp với tinh thần, định hướng phát triển mà Trung ương Đảng đã đề ra.
 
Trong giải pháp xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cần khơi dậy ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc của người dân. (Trong ảnh: Truyền dạy đánh chiêng cho thanh niên buôn Kwang A, xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ).  Ảnh: Thúy Hồng
Trong giải pháp xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cần khơi dậy ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc của người dân. (Trong ảnh: Truyền dạy đánh chiêng cho thanh niên buôn Kwang A, xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ). Ảnh: Thúy Hồng
Nhiệm vụ, giải pháp về “Xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội và môi trường”:
 
Việc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc không chỉ dừng ở việc “quan tâm, ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển văn hóa; triển khai hiệu quả việc bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng; bảo vệ các di sản văn hóa; phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.... Đẩy mạnh nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa”(2) mà cần quan tâm hơn nữa tới đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc của người dân.
 
Điều này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu sử dụng tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở).
 
Cũng ở giải pháp này, trong Dự thảo chưa thấy đề cập tới công tác tôn giáo. Trong những năm vừa qua và trong những năm tới đây “Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước”(3), một trong những vấn đề mà các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng để phá hoại sự ổn định của tỉnh Đắk Lắk là vấn đề tôn giáo. Vì vậy trong nhóm giải pháp này, thiết nghĩ cần bổ sung thêm nội dung giải pháp về công tác tôn giáo và chính sách tôn giáo phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh Đắk Lắk.
 
ThS. Vũ Văn Bắc
Trường Chính trị tỉnh Ðắk Lắk
 
----------------
(1) Ðảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo các Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng (Tài liệu sử dụng tại Ðại hội chi bộ, Ðảng bộ cơ sở), tr.111.
(2),(3) Dự thảo Văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Ðắk Lắk lần thứ XVII.
 
,