Tin tức
242
3481
Tin tức
/channel/3481/
547906
Huyện Cư M’gar: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
0
null

,
Huyện Cư M’gar: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
Cập nhật lúc 16:42, Thứ Tư, 14/11/2012 (GMT+7)

Ngày 14-11, huyện Cư M’gar đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các huyện Krông Năng, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột.

1
Các tiết mục đàn tính, hát then được đồng bào Tày, Nùng sinh sống trên địa bàn huyện giữ gìn và phát triển

15 năm qua, huyện Cư M’gar đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các hoạt động văn hóa phong phú, sôi nổi được tổ chức từ huyện đến cơ sở, nhiều lễ hội được duy trì và phát triển như: Lễ hội ăn cơm mới của đồng bào Xê Đăng, Thái; lễ hội cồng chiêng, cúng bến nước của đồng bào Êđê, Lễ hội Lồng tồng của dân tộc Tày, Nùng; lễ mừng chiến thắng của dân tộc Vân Kiều… Công tác bảo tồn văn hóa dân tộc được tiến hành song song với việc bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng  và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện có 179/187 buôn, thôn, tổ dân phố xây dựng quy ước và làm lễ đăng ký ra mắt xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; hằng năm có trên 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, 141 thôn, buôn, tổ dân phố có cổng chào, 108/187 thôn, buôn, tổ dân phố có hội trường sinh hoạt, 13/17 xã, thị trấn có bưu điện văn hóa xã… Tại các thôn, buôn, tổ dân phố, Ngày hội “Đại đoàn kết các dân tộc” được tổ chức thường niên với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, góp phần tạo dựng môi trường, không gian lành mạnh cho văn hóa truyền thống phát triển.

2
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế: một số nơi cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc; số thôn, buôn tổ chức lễ hội dân gian chưa nhiều hoặc còn nặng phần nghi lễ; chưa có những giải pháp cụ thể, thiết thực để khuyến khích cán bộ, nghệ nhân tham gia vào việc giữ gìn phát triển văn hóa truyền thống; một số lễ hội theo vòng đời của người Êđê  như lễ thổi tai, lễ chúc phúc bị mai một; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở một số địa phương còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao;  thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa thể hiện tính tiết kiệm…

3
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải ghi nhận những kết quả huyện đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, do đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng và phát triển đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh; đưa nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật vào nghị quyết, các chương trình, kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện. Trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa cần có sự kế thừa, chọn lọc và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh loại trừ các ấn phẩm độc hại, sinh hoạt lai căng ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội…

Nguyễn Xuân

 

,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC