Ngành Nội vụ tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Cập nhật lúc 17:17, Thứ Bảy, 06/01/2018 (GMT+7)

Chiều 5-1, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2017, ngành Nội vụ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. 

fv
Ban Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh sáp nhập, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị; tham mưu thực hiện tốt công tác bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức…

Sở cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành kế hoạch triển khai cải cách hành chính của tỉnh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về công tác cải cách hành chính. 

gv
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chậm thực hiện báo cáo dẫn đến công tác tổng hợp của ngành Nội vụ đôi khi chưa kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu. Công tác thi nâng ngạch công chức triển khai chưa kịp thời theo kế hoạch. Một số sở, ngành và UBND cấp huyện vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính và chưa thực hiện đầy đủ xin lỗi bằng văn bản theo quy định. 

Năm 2018, Sở Nội vụ đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Tiếp tục tham mưu, rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định; kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức, tập trung vào triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngành công chức, viên chức; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ tất cả các lĩnh vực…

Lê Thành

 

,