Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị
Cập nhật lúc 17:53, Thứ Tư, 04/11/2020 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh cho đến khi thực hiện xong quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Nghị định số  107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, đối với các phòng và tương đương, chi cục và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành nếu qua rà soát mà có dự kiến sắp xếp, tổ chức lại thì thực hiện theo các trường hợp sau: trường hợp tại thời điểm rà soát không có cấp trưởng và không có cấp phó thì bổ nhiệm cấp trưởng hoặc một cấp phó để quản lý, điều hành đơn vị; trường hợp tại thời điểm rà soát mà cấp trưởng nghỉ hưu, thôi việc chỉ còn một cấp phó, thì không thực hiện bổ nhiệm cấp trưởng, mà giao cho cấp phó phụ trách đơn vị đến khi tỉnh thực hiện xong quy định tại Nghị định 107.

d
Ảnh minh họa

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm về số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và phó trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 6 và Điều 27 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và phó trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cho đến khi UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện xong việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 120…

Hoàng Tuyết

 

 

 

 

,