Phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vững bước đi lên
Cập nhật lúc 09:06, Thứ Tư, 31/08/2016 (GMT+7)

Vào những ngày này cách đây 71 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách thống trị, áp bức bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Cách mạng Tháng Tám còn là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Sức mạnh ấy của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã tiếp tục làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và giành toàn thắng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám góp phần  quan trọng tạo nên thành tựu to lớn của 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

TP. Buôn Ma Thuột hôm nay.  Ảnh: Gia Thịnh
TP. Buôn Ma Thuột hôm nay. Ảnh: Gia Thịnh

Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại giành độc lập tự do cho Tổ quốc, cho nhân dân. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, tuy có nhiều thời cơ, vận hội lớn, nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn về tình hình thế giới và khu vực, những biến đổi khó lường, phức tạp; tranh chấp chủ quyền biển, đảo gia tăng; mặt khác các thế lực thù địch thường xuyên hoạt động chống phá chế độ ta. Do đó, hơn hết trong bất kỳ hoàn cảnh nào giữ vững sự đoàn kết, tận tâm, tận lực toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng một ý chí, hành động là điều tiên quyết để vượt qua thách thức, khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đối với tỉnh ta, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhất là thời gian qua hạn hán kéo dài xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân, nhiều nông sản chủ lực của tỉnh có mức giá thấp, các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế… Song điều đáng phấn khởi là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đặc biệt hệ thống chính trị các cấp được đổi mới, kiện toàn sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố và nâng lên.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh cũng là dịp Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta biểu thị sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí và hành động tạo bước đột phá mới, đưa ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề có tính trọng tâm, trọng điểm của tỉnh hiện nay. Đồng thời không ngừng tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính công… Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đem lại cuộc sống thật sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đắk Lắk

,