Huyện ủy Krông Bông: Triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
Cập nhật lúc 15:31, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã được Đảng bộ huyện Krông Bông đặc biệt quan tâm.

 Ngay từ đầu năm 2017, Huyện ủy Krông Bông đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát vào các nội dung chủ yếu như: Việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 12-12-2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch 75-KH/HU, ngày 7-11-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 5-9-2013 của Tỉnh ủy về Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… Bên cạnh đó, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân, xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm đúng thời gian quy định. Huyện ủy định kỳ, đột xuất nghe Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhất là giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, lãnh đạo; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ cơ sở.

Huyện ủy Krông Bông còn phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ trực thuộc để hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và có biện pháp ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm của cán bộ, tổ chức đảng.

Một trong những biện pháp tạo bước đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng là giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 17 đơn, thư tố cáo liên quan đến đảng viên. UBKT sau khi tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiến hành phân loại và tham mưu cho cấp ủy để giải quyết theo đúng thẩm quyền và có các hình thức xử lý, kỷ luật những đảng viên sai phạm.

Trong năm 2017, cấp ủy huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 44 tổ chức đảng, trong đó cấp ủy huyện kiểm tra 2 tổ chức, cấp ủy cơ sở kiểm tra 42 tổ chức, đạt 100% chương trình đề ra. Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành được quan tâm triển khai. UBKT Huyện ủy và UBKT cấp ủy cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 1.383 đảng viên; nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, việc thực hiện những điều cán bộ, đảng viên, công chức không được làm…

Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, bảo đảm dân chủ, công khai minh bạch. Từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 11 trường hợp đảng viên vi phạm về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; UBKT Huyện ủy cũng ra quyết định đình chỉ và tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 8 trường hợp đảng viên bị tạm giam thuộc Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Chi bộ Trường Tiểu học Cư Pui 1 (xã Cư Pui). Trong quá trình xem xét, xử lý luôn làm tốt công tác tư tưởng, đúng thủ tục quy định, do vậy các trường hợp bị thi hành kỷ luật chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật, không có đảng viên khiếu nại về hình thức kỷ luật Đảng.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Krông Bông tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên đúng thời gian quy định; xử lý dứt điểm các vụ, việc được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Thanh Hòa  

 

,