Tập trung triển khai hiệu quả "Năm dân vận chính quyền" 2018
Cập nhật lúc 21:37, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)
.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 28 –CT/TU về “Năm dân vận chính quyền” 2018.

Theo đó, để triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2018 nói riêng và công tác dân vận trên địa bàn tỉnh nói chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới.

Ea kar
Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Ea Kar thăm hỏi đời sống người dân buôn M'oa, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar. (Ảnh minh họa)

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc và UBND các cấp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Nguyễn Xuân

 

 

 

,