Thị xã Buôn Hồ: Thực hiện hiệu quả chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 14:23, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác dân tộc, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã có những chuyển biến tích cực.

Thị xã Buôn Hồ hiện có 22 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó DTTS chiếm 28,7% dân số, đời sống phần lớn còn gặp nhiều khó khăn. Để từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ DTTS, đặc biệt là các hộ nghèo, thị xã Buôn Hồ đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách về dân tộc.  Trong đó, việc triển khai chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ DTTS nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 132-134 trong những năm 2002-2008 và sau này là Quyết định số 1592/QĐ-TTg, ngày 12-10-2009, Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần giúp nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.

Người dân xã Ea Đrông chung sức làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Ea Đrông chung sức làm đường giao thông nông thôn.
 
“Thị xã hiện còn 1.036 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,6%; cận nghèo 1.399 hộ chiếm tỷ lệ 6,2% dân số toàn thị xã, trong đó hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 589 hộ chiếm tỷ lệ 56,8% trên tổng số hộ nghèo toàn thị xã. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Thị ủy đang tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, trong đó, đặc biệt quan tâm, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống của cộng đồng các dân tộc tại địa phương, định hướng các mô hình, phương thức sản xuất bền vững, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ các nguồn vốn lồng ghép đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân”.
 
  Đồng chí Y Vinh Tơr, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ

Trước hết về thực hiện Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo theo Quyết định 132-134 của Thủ tướng Chính phủ trong những năm từ 2002-2008, địa phương đã vận dụng bằng nhiều biện pháp như: khai hoang, thu hồi đất từ các doanh nghiệp, hỗ trợ người dân sang nhượng đất, vận động gia đình san sẻ đất ở, đất sản xuất cho con khi tách hộ và vận động người dân đóng góp công lao động, vật tư trong xây dựng, sửa chữa nhà ở… Tính đến năm 2010, trên  địa bàn thị xã có 264 hộ được cấp đất sản xuất với tổng diện tích 73,09 ha; hỗ trợ 199 bồn chứa nước với kinh phí 199 triệu đồng cho 199 hộ đồng bào DTTS nghèo, có đời sống khó khăn thuộc 7 xã, phường. Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách của thị xã đã hỗ trợ hơn 1.835 kg giống lúa cạn cho người dân ở xã Ea Đrông để gieo trồng, với tổng kinh phí trên 25,8 triệu đồng. Thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg, từ năm 2014 đến 2017, thị xã đã hỗ trợ 297 hộ thiếu đất sản xuất chuyển đổi ngành nghề bằng cách hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản. Trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 1,485 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hơn 2,2 tỷ đồng. Đối với nước sinh hoạt phân tán, thị xã đã triển khai hỗ trợ bồn chứa nước cho 277 hộ, với tổng kinh phí thực hiện trên 360 triệu đồng.

Giai đoạn 2017–2020, trên địa bàn thị xã có 334 hộ đồng bào DTTS được hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Trong đó, số hộ thiếu đất ở là 108 hộ, diện tích đất ở cần hỗ trợ 18.657 m2; số hộ thiếu đất sản xuất chuyển sang hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề bằng hình thức cho vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và nhận vốn Trung ương hỗ trợ là 203 hộ, nhu cầu vốn 11,165 tỷ đồng; số hộ khó khăn về nước sinh hoạt (nước sinh hoạt phân tán) là 203 hộ, với nhu cầu vốn hỗ trợ 304,5 triệu đồng. Hiện chính quyền địa phương đang tập trung thực hiện với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản giải quyết được những khó khăn cấp bách của đồng bào DTTS, góp phần ổn định cuộc sống, nhất là đồng bào DTTS ở những buôn đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ giống cây ăn trái cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Đrông.
Hỗ trợ giống cây ăn trái cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Đrông.

Đồng chí Y Vinh Tơr, Bí thư Thị ủy khẳng định,  trong những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc tại địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cấp ủy, chính quyền còn triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, chính sách an sinh xã hội, các chính sách xóa đói giảm nghèo; qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào DTTS. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thi đua phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và các hoạt động phong trào được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo và đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã nói chung và đồng bào DTTS nói riêng. Bên cạnh đó, thông qua việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, huy động thêm các nguồn lực xã hội, công tác kết nghĩa, đỡ đầu đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trong cộng đồng, giúp đồng bào DTTS khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Lê Hương

,