Thông cáo báo chí về công tác nhân sự Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 19:32, Thứ Sáu, 30/10/2020 (GMT+7)
.
Ngày 30-10, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Thông cáo báo chí về công tác nhân sự Hội Nhà báo tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thực hiện 4 nội dung theo Hướng dẫn số 177, ngày 17-7-2019 của Hội Nhà báo Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình bầu cử Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt, Đoàn chủ tịch và Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự không đảm bảo theo quy định nêu tại mục 3.4, Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam cụ thể là: “Ban Thường vụ các cấp Hội đương nhiệm chuẩn bị danh sách nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và dự kiến phân công khóa mới, báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam (Văn bản giới thiệu của Hội cấp dưới phải có ý kiến của cấp ủy Đảng cùng cấp)” và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. 

 

Toàn văn thông cáo báo chí.
Toàn văn thông cáo báo chí.

 

Sau khi bầu Ban Chấp hành khóa mới đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VI không tái cử, nhưng vẫn tiếp tục điều hành phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa VII là vi phạm nguyên tắc bầu cử. Vì vậy, kết quả bầu cử Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội không đúng theo phương án nhân sự do chính Hội Nhà báo tỉnh đề xuất và đã được Thường trực Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam phê duyệt.

Bên cạnh đó, các nhân sự ứng cử, đề cử để bầu các chức danh chủ chốt đã thực hiện không đúng nội dung điều 7, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Do đó, sau Đại hội, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh đã nhận được đơn xin rút khỏi chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VII của đồng chí Y Nang Êban, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh và đơn rút khỏi chức danh Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VII của đồng chí Cao Huy Cường, Trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH tỉnh. Vì vậy, việc kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội Nhà báo tỉnh là một việc làm cấp thiết và đúng nguyên tắc để đảm bảo ổn định tổ chức và hoạt động của Hội.
 
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VII đã xin ý kiến UBND tỉnh, chuẩn bị các nội dung có liên quan và tiến hành họp bầu người chủ trì, thư ký cuộc họp Ban chấp hành Hội khóa VII để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt Hội nhà báo tỉnh vào ngày 26-10-2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.
 
 
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk
,