Chống lãng phí trong thực hiện chi ngân sách nhà nước
Cập nhật lúc 08:05, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)
.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đang dồn gánh nặng lên “vai” ngân sách, do đó việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang được tỉnh nỗ lực thực hiện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản.

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ trên mọi lĩnh vực, từ ban hành văn bản hướng dẫn, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, xây dựng dự toán đến quyết toán chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Cụ thể, ngành chức năng đã xây dựng, thực hiện hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn cụ thể các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức phù hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, tạo cơ sở để các cấp, ngành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài chính, tài sản. Trong năm 2020 có 81 văn bản thuộc lĩnh vực này được ban hành, sửa đổi, gồm 66 văn bản mới quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 15 văn bản sửa đổi, bổ sung. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 38 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định, qua đó phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm, tổng giá trị các vi phạm kiến nghị thu hồi và bồi thường là 53 triệu đồng.

Khách hàng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk.
Khách hàng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk.
Kết quả thẩm định đối với ngân sách cấp huyện của tỉnh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có 7/15 đơn vị đạt từ 80 điểm trở lên, 8/15 đơn vị đạt từ 50 -  70 điểm.

Trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán NSNN được các đơn vị sử dụng NSNN linh động thực hiện theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Nhờ đó tiết kiệm 10% trong lập, thẩm định, phân bổ dự toán chi năm 2020 là hơn 377,8 tỷ đồng (tăng 46% so với năm 2019); tiết kiệm trong quản lý hành chính gần 25,39 tỷ đồng (tăng 69%); tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại gần 33,2 tỷ đồng (tăng 294%); tiết kiệm kinh phí giáo dục đào tạo hơn 3,5 tỷ đồng (tăng 23%); tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức gần 10,87 tỷ đồng (tăng 70%)…

Trong thẩm định giá trị mua sắm tài sản, hàng hóa trực tiếp và mua sắm tập trung từ nguồn vốn NSNN và nguồn khác, các đơn vị đề nghị có tổng giá trị gần 916,3 tỷ đồng, giá trị được phê duyệt hơn 883,1 tỷ đồng, giảm hơn 33 tỷ đồng (giảm 3,62% so với giá trị đề nghị)….

Đồng bộ thực hiện các giải pháp

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế khi việc giải ngân vốn đầu tư công gặp khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế dự toán theo quy định; thu hút đầu tư gặp khó; tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án chậm, tỷ lệ giải ngân chưa cao; bất cập của thủ tục thanh toán, cơ chế thanh toán bằng tiền mặt… Đặc biệt, công tác xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, không xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tiết kiệm cụ thể; chưa đánh giá, tổng kết chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Huyện Krông Pắc tổ chức Hội chợ thương mại nông sản (năm 2020) để kích cầu tiêu dùng, xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản địa phương.
Huyện Krông Pắc tổ chức Hội chợ thương mại nông sản (năm 2020) để kích cầu tiêu dùng, xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản địa phương.

Để quyết liệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 4-3-2021, UBND tỉnh đã ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Chương trình hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác này đi vào thực chất với những kết quả cụ thể. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội…

Theo đó, các giải pháp được đưa ra là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại sở, ngành và UBND các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng… Chương trình cũng chỉ rõ một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức, điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; tăng cường kiểm soát chi NSNN gắn với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị liên quan; tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn…

Thanh Hường

 

 

,