Lịch sử - Truyền thống
242
3721
Lịch sử - Truyền thống
/channel/3721/
227671
Vai trò của Chi bộ Đảng Cộng sản Nhà đày Buôn Ma Thuột trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Dak Lak
0
null

,
PHỤC VỤ CUỘC THI TÌM HIỂU “70 NĂM LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH DAK LAK VÀ 35 NĂM CHIẾN THẮNG BUÔN MA THUỘT”
Vai trò của Chi bộ Đảng Cộng sản Nhà đày Buôn Ma Thuột trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Dak Lak
Cập nhật lúc 21:52, Chủ Nhật, 06/12/2009 (GMT+7)

(Tiếp theo)

Hễ có điều kiện là các chiến sĩ cộng sản lại tranh thủ giáo dục, giác ngộ binh lính, liên lạc để tuyên truyền vận động quần chúng bên ngoài. Binh lính khố xanh vốn là những người nông dân mặc áo lính đã được coi là một trong những đối tượng cần vận động làm cách mạng. Các chiến sĩ cách mạng đã tranh thủ giáo dục, cảm hóa từng người một, thông qua một số cai đội nắm hạ sĩ quan, binh lính, gia đình binh lính.

Trạm xá nhà tù cũng được các chiến sĩ cộng sản đặc biệt chú ý. Tại đây một số cơ sở cách mạng trong ngành y tế và là cơ sở đầu tiên trong người dân tộc Êđê được xây dựng. Thông qua cơ sở này và một số người phục vụ bệnh xá, lao dịch của nhà lao, công tác tuyên truyền vận động cách mạng được thực hiện trong giới công chức ngành y và trong quần chúng lao động thị xã.

Ảnh hưởng của những phong trào đấu tranh cách mạng trong Nhà đày Buôn Ma Thuột còn lan rộng ra trong cả các lớp học sinh, sở lục lộ, nhà máy đèn, nhà máy nước, sở giáo dục, bưu điện, bệnh viện… Những cơ sở cách mạng dần dần được xây dựng trong các công sở này ngày một nhiều. Những hoạt động đó có tác dụng trực tiếp làm phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng ở tỉnh Dak Lak.

Chi bộ Đảng Cộng sản ở Nhà đày Buôn Ma Thuột với cuộc chiến đấu không mệt mỏi của các đảng viên cộng sản, thực tế đã trở thành đầu mối trung tâm là yếu tố quyết định cho cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc ở tỉnh Dak Lak, đưa Cách mạng Tháng Tám thành công.

Sự kiện Nhật đảo chính hất cẳng Pháp là một dấu hiệu mở đầu cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Đông Dương,  tạo thời cơ thuận lợi cho việc phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, khởi nghĩa từng phần ở cả nước để tiến tới tổng khởi nghĩa. Ở Dak Lak thời kỳ tiền khởi nghĩa cũng bắt đầu.

Lợi dụng điểm giao thời Nhật đảo chính Pháp, các chiến sĩ cộng sản trong Nhà đày Buôn Ma Thuột đã kịp thời thủ tiêu các giấy tờ, sổ sách, đổi sổ tù cộng sản thành tù chống Pháp và lấy cớ đó đấu tranh đòi bọn cai ngục phải thả ra. Mặt khác, qua các cơ sở xây dựng được từ trước ở thị xã, các đồng chí lãnh đạo ở trong nhà đày đã chỉ đạo các tổ chức các cuộc đấu tranh như: đòi trừng trị bọn thân Pháp trước kia, đòi cách chức tên tỉnh trưởng Nguyễn Sĩ Túc gian ác, đòi giải tán Hội đồng tư vấn… Những cuộc đấu tranh đó đã dẫn đến kết quả là động viên, tập hợp giáo dục được ngày càng đông đảo quần chúng, nâng cao tính cách mạng của quần chúng nhân dân và cả binh lính, vạch mặt phản động của bọn phát xít Nhật và bọn tay sai. Những cơ sở cách mạng tiếp tục được phát triển trong các công sở ở thị xã Buôn Ma Thuột. Đặc biệt, phong trào được chỉ đạo tập trung vào nhiệm vụ đòi thả tù chính trị ở Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Theo hướng dẫn của các chiến sĩ cộng sản trong Nhà đày Buôn Ma Thuột, cuộc đấu tranh của các giới đồng bào với quy mô lớn đã nổ ra vào đầu tháng 4-1945. Quần chúng ở các đồn điền, các làng xung quanh thị xã đã kéo đến Nhà đày yêu cầu thả tù, trả lại người thân. Các công chức, trí thức yêu nước đã kéo đến nhà tên tỉnh trưởng, vừa thuyết phục vừa đấu tranh đòi thả tù chính trị. Trước áp lực đấu tranh mạnh mẽ của các chiến sĩ trong tù và phong trào quần chúng ở bên ngoài, các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong Nhà đày Buôn Ma Thuột đã được giải phóng.

Các chiến sĩ cộng sản vừa mới thoát khỏi nhà tù đế quốc đã tiến hành công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm và kiểm tra lại các cơ sở đã xây dựng được. Các đồng chí đã chia thành từng nhóm tiến hành những cuộc diễn thuyết, tuyên truyền vận động cách mạng.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng sau sự kiện thả tù chính trị, phong trào Việt Minh ở Dak Lak phát triển nhảy vọt. Ở các khu vực đông dân đâu đâu cũng sôi sục khí thế đánh Nhật, cướp chính quyền. Các tổ chức hợp pháp của ta như Hội đồng hương, Hội truyền bá quốc ngữ, Hội cứu tế… tiếp tục phát triển và hoạt động gây ảnh hưởng của Việt Minh đến nhiều địa phương trong tỉnh.

Như vậy, kể từ khi Nhật đảo chính Pháp cho đến tháng 8-1945, cùng với việc giải phóng các chiến sĩ cộng sản khỏi Nhà đày Buôn Ma Thuột trở về hoạt động lãnh đạo phong trào, cùng với phong trào công nhân và phong trào ở các buôn làng nông thôn, giới công chức, trí thức và binh lính ngả về cách mạng, là một dấu hiệu cho một tình thế cách mạng đã xuất hiện trong cuộc vận động giải phóng dân tộc tiến đến tổng khởi nghĩa thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Dak Lak.

Kỳ sau: Một số thành tựu cơ bản về kinh tế – xã hội của tỉnh DakLak sau 35 năm giải phóng

,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC