"Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi"
Cập nhật lúc 09:18, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)
.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người dân Việt Nam thêm một lần ghi nhớ công lao trời biển của Người.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, Bác Hồ đã bôn ba khắp bốn biển năm châu để tìm con đường cứu nước, cứu dân. Và Người đã phát hiện một chân lý: Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.

Là nhà hoạt động tích cực trong phong trào công nhân quốc tế, Bác Hồ đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp tổ chức, rèn luyện Đảng ta. Chỉ mới 15 tuổi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân đế quốc, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước  ta một lần nữa, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã lãnh đạo nhân dân trường kỳ kháng chiến, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Trước sự can thiệp của Đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam, Người lại tiếp tục cùng Đảng ta lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Khát vọng bay cao.  Ảnh: Hoàng Gia
Khát vọng bay cao. Ảnh: Hoàng Gia

Trong suốt quãng đời hoạt hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã hy sinh quyền lợi cá nhân, gia đình và phụng sự hết mình cho hạnh phúc của nhân dân. Những ngày ở chiến khu Việt Bắc, Bác đón sinh nhật mình bằng bó hoa rừng giản dị. Sau này về Hà Nội, Bác thường tìm cách đi xa để tránh việc tổ chức sinh nhật linh đình, tốn kém. Những năm cuối đời, Bác dành ngày sinh nhật để viết Di chúc cho toàn Đảng, toàn dân… Với tầm vóc lớn lao và sự cống hiến trên nhiều lĩnh vực, Bác Hồ đã được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Còn với nhân dân Việt Nam, Bác Hồ là vị “Cha già của dân tộc”. Người ra đi “vào cõi trường sinh” theo quy luật của tạo hóa, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho mỗi người Việt Nam nhưng Người cũng đã để lại một tài sản vô giá: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hóa của nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh là “trung với nước, hiếu với dân”; là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, là tinh thần quốc tế trong sáng. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện qua phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt…

Công ơn của Bác Hồ đối với dân tộc ta, nhân dân ta là vô cùng lớn lao như trời cao, như biển rộng. Nhớ ơn Người, chúng ta trân trọng khối tài sản tinh thần vô cùng quý báu mà Người đã để lại và biến nó thành sức mạnh vật chất để tiếp tục phục vụ sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ đã vạch ra. Hơn bao giờ hết, việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Việc học Bác, làm theo Bác được duy trì liên tục, thường xuyên, không có điểm dừng, như lời thơ của Tố Hữu “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi!”.

                             Đắk Lắk

 

 

,