Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo

09:20, 31/07/2020

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, ngay từ khi ra đời Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương.  Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8” cổ vũ quần chúng công - nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Tài liệu này được coi như vũ khí sắc bén, đánh dấu bước trưởng thành cơ bản của công tác tuyên giáo trong những ngày đầu thành lập Đảng. Với ý nghĩa lịch sử đặc biệt này, ngày 1-8-2000, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng và đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có nhiều thay đổi về hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo vẫn luôn thống nhất và xuyên suốt, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, động viên toàn quân, toàn dân ta đứng lên theo Ðảng làm cách mạng, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  Ảnh: Đoàn Hiếu
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Đoàn Hiếu

Ra đời sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngành Tuyên giáo của tỉnh Đắk Lắk cùng cả nước trải qua hai cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo Đảng đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do. Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục làm tròn vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần củng cố niềm tin, lòng nhiệt huyết, tinh thần cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, mất mát, khắc phục hậu quả chiến tranh, giữ vững trận địa, từng bước xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển về mọi mặt.

Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho cấp ủy; tích cực tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của đất nước và của quê hương; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả chủ nghĩa xã hội, chống âm mưu ''diễn biến hòa bình'' và bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội...

Trong thời gian tới, trước những thời cơ, vận hội, thách thức và tình hình mới, ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tham mưu trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo; dự báo và nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đổi mới phương thức và hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo với chính quyền cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Nâng cao chất lượng và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi.

Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác giáo dục, bồi dưỡng lịch sử, truyền thống và lý tưởng cách mạng.

Nhạy bén, chủ động, thích ứng và đổi mới sâu sắc hơn nữa công tác tham mưu định hướng chính trị, tư tưởng, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ khoa giáo; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại…

Trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo cần không ngừng vươn lên, đổi mới phương pháp công tác; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ trí tuệ, tôi luyện bản lĩnh từ chính thực tiễn sôi động của công việc và cuộc sống; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, chính trị - văn hóa của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 


Ý kiến bạn đọc


Thông tin dịch COVID-19 tại tỉnh Đắk Lắk ngày 1-8-2021
Ngày 1-8, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới tại các huyện Krông Năng, Buôn Đôn, Cư M'gar, Krông Pắc, Krông Bông, Lắk, TX. Buôn Hồ và TP. Buôn Ma Thuột.