Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai giải quyết quá hạn còn cao
Cập nhật lúc 09:38, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)
.
Ngày 14-8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2018 (Đoàn kiểm tra 1228) đã thực hiện kiểm tra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Búk và Ea Kar.
 
Tại hai đơn vị, Đoàn kiểm tra 1228 đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian từ đầu năm 2017 đến tháng 6-2018, với các nội dung trọng tâm về công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; việc thực hiện xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết TTHC quá hạn; thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
Đoàn kiểm tra 1228 làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Búk.
Đoàn kiểm tra 1228 làm việc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Búk.
 
Qua kiểm tra cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC luôn được quan tâm, chú trọng. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện thường xuyên rà soát, niêm yết công khai các TTHC. Việc cập nhật sổ sách theo dõi công tác giải quyết TTHC được thực hiện đầy đủ, đảm bảo cho việc tra cứu thông tin và báo cáo. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được thực hiện có hiệu quả theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết. Việc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC đã được thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động về nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai thực hiện thường xuyên...
 
Kiểm tra cơ sở vật chất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ea Kar.
Kiểm tra cơ sở vật chất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ea Kar.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các ban, ngành trong việc giải quyết TTHC còn vướng mắc, chưa kịp thời. Hồ sơ có nguồn gốc phức tạp dẫn đến việc xác minh nguồn gốc khó khăn, mất nhiều thời gian giải quyết hồ sơ; số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn còn nhiều (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Búk: 120 hồ sơ; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ea Kar: 650 hồ sơ). Việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ và công tác lưu trữ hồ sơ địa chính còn chậm, chưa kịp thời. Cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị để phục vụ chuyên môn thường xuyên hư hỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu công việc...
 
Lan Anh
 
 
,