Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước
Cập nhật lúc 09:40, Thứ Năm, 15/11/2018 (GMT+7)
.

Trên chặng đường 73 năm trực tiếp tôi luyện qua thực tiễn đấu tranh cách mạng quyết liệt, đầy gian khổ, hy sinh của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đóng một vai trò quan trọng, có ý nghĩa to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của cán bộ, chiến sĩ; động viên, khích lệ, cổ vũ quân và dân các dân tộc Đắk Lắk phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Những năm qua, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh tiếp tục thể hiện tầm quan trọng đặc biệt, trở thành bộ phận hữu cơ, gắn kết chặt chẽ và đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà, phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, có sự đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, tình hình thực tế của Quân đội và địa phương; khơi dậy được tiềm năng, tính tích cực sáng tạo của mọi người, mọi tổ chức, thu được nhiều kết quả thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu thăm vườn tăng gia sản xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.  Ảnh: T.Hùng
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu thăm vườn tăng gia sản xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: T.Hùng

Với tinh thần thi đua yêu nước - quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tỉnh Đắk Lắk thành khu vực phòng thủ vững chắc; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn thể hiện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường “thế trận lòng dân”; giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, các hoạt động xã hội, nhân đạo tại địa phương, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tích cực và sáng tạo trên nhiều lĩnh vực công tác, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện đến thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương.

Những năm đến, trong tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và rất khó lường, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, những nhiệm vụ to lớn và rất nặng nề. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong toàn tỉnh phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiếp tục cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ X thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, các nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể của phong trào TĐQT trong những năm tới.

Phải gắn phong trào TĐQT của LLVT tỉnh với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng.

Trong đó, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nhân rộng những mô hình, giải pháp hay đã được đúc kết; tiếp tục phát động, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng, xây dựng ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, huấn luyện, học tập, công tác.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trên đường ra thao trường  huấn luyện.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trên đường ra thao trường huấn luyện.

Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh phải hướng trọng tâm vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP, xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng các tiềm lực quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chủ động, linh hoạt, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để điểm nóng xảy ra. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý Nhà nước về QS-QP ở địa phương; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng chính trị, độ tin cậy ngày càng cao.

Song song với đó, LLVT tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tham gia tích cực các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... Tiến hành làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh cần phải tiếp tục được đổi mới, bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương; động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thi đua sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Êban Y Phu 

Bí thư Tỉnh ủy

 

,