Những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Mười Nga
Cập nhật lúc 14:08, Thứ Hai, 25/11/2019 (GMT+7)
.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã trở thành sự kiện trọng đại nhất trong thế kỷ 20, ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử nhân loại, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển và đảo lộn trật tự thế giới.

Đồng thời là khâu đột phá đầu tiên vào dinh lũy của chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc; đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, trong đó có Việt Nam. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” (1927), Nguyễn Ái Quốc nêu rõ: Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Điều đó được thể hiện sâu sắc trong Cương lĩnh chính trị và các văn kiện đại hội Đảng đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh tụ Đảng Bolshevich V. I. Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết tại Đại hội Xô viết ngày 7-11-1917, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông. Ảnh tư liệu
Lãnh tụ Đảng Bolshevich V. I. Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết tại Đại hội Xô viết ngày 7-11-1917, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông. Ảnh tư liệu

Có thế nói, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đem lại cho nhân loại nhiều thành quả lớn lao và những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá. Cách mạng Việt Nam trong 89 năm qua đã đạt được những thành quả quan trọng, trong những thành công đó có sự vận dụng sáng tạo những thành quả và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười.

Trước hết, đó là sự cần thiết phải có một chính đảng cách mạng - Đảng Cộng sản, Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động. Lênin cho rằng, điều cần thiết là giai cấp công nhân phải có một chính đảng cách mạng đủ sức lãnh đạo phong trào cộng sản và phong trào công nhân, đáp ứng được nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới. Do đó, Lênin đã  xây dựng các nguyên lý về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Đảng Bônsevích Nga mà tiền thân là Đảng Công nhân dân chủ xã hội Nga đã từng bước được xây dựng theo những nguyên lý đó đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga làm nên những thắng lợi huy hoàng trong thế kỷ 20.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám 1945 đã thành công trên cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, một nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Khi đề cập đến vai trò của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức quần chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

Trong giai đoạn hiện nay, phát huy những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như những thành quả của Cách mạng Việt Nam trong 89 năm qua, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ta và nhân dân hết sức quan tâm. Chúng ta nhớ đến lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Những nguyên lý về đảng kiểu mới của Lênin cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể của Việt Nam và xu hướng phát triển của nhân loại.

Bài học thứ hai chính là đoàn kết các lực lượng cách mạng mà nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân - trí thức tạo nên sức mạnh to lớn, làm chỗ dựa vững chắc cho đảng cách mạng.

Lênin khẳng định “không có sự đồng tình ủng hộ của đại đa số nhân dân lao động đối với đội tiền phong của mình tức là đối với giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được”. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga và qua thực tiễn Cách mạng Việt Nam cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chú trọng và xây dựng được khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, là lực lượng quan trọng, góp phần tạo nên những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Nghị quyết XII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực và nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”.

Bài học thứ ba là giành chính quyền về tay nhân dân, giữ chính quyền, bảo vệ chính quyền và thực thi quyền lực nhân dân. Lênin cho rằng “không có cách mạng bạo lực thì không thể thay nhà nước tư sản bằng nhà nước vô sản được”. Do đó, cần phải dùng bạo lực cách mạng để đập tan, xóa bỏ nhà nước của giai cấp tư sản để giành lấy chính quyền. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam đã tuân thủ nguyên tắc ấy, sử dụng bạo lực cách mạng, giành chính quyền về tay nhân dân, bảo vệ chính quyền và thực thi quyền lực nhân dân. Quyền lực nhân dân phải được thể hiện trong bản chất của Nhà nước, do đó, Nhà nước phải thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, vấn đề quan trọng là phải có sự tham gia đắc lực của nhân dân vào xây dựng Nhà nước thì Nhà nước mới thực sự là nhà nước của nhân dân, mới có thể thực thi các quyền lực của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cách mạng Tháng Mười Nga dưới sự lãnh đạo của Lênin và Đảng Bônsêvích thắng lợi đã mở đầu cho thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Mười Nga trở thành động lực, niềm tin cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đoàn kết, đấu tranh tự giải phóng cho mình.

Cẩm Trang

,