Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019
Cập nhật lúc 15:34, Thứ Sáu, 02/08/2019 (GMT+7)
.

Sáng 2-8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy các tổ chức cở sở (TCCS) đảng trực thuộc tích cực, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm thường xuyên; việc học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ được tổ chức kịp thời…Lĩnh vực giáo dục - đào đạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền, phúc lợi và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, có nhiều kết quả tiến bộ; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng và nắm bắt tư tưởng của một số cấp ủy chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ, đảng bộ có mặt còn hạn chế; công tác phát triển đảng viên ở một số TCCS đảng chưa được chú trọng…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, các TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc sinh hoạt chuyên đề năm 2019; tích cực tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt việc sáp nhập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh theo quy định…

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trình bày Dự thảo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 15-5-2009 của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới”.

Duy Tiến

 

,