Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cư M'gar
Cập nhật lúc 09:08, Thứ Bảy, 28/09/2019 (GMT+7)
.
Ngày 27-9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh (gọi tắt là Đoàn 1798) đã kiểm tra thực tế tại UBND các xã Ea H’đing, Ea Kpam, thị trấn Quảng Phú và UBND huyện Cư M’gar.
 
Thời gian kiểm tra từ ngày 1-1-2018 đến 30-6-2019, các nội dung kiểm tra gồm: việc rà soát, đánh giá, cập nhật, công khai thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định; tham mưu ban hành các văn bản quy định theo chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kết quả thực hiện tự chủ tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; kiểm tra ngẫu nhiên việc giải quyết một số hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị…
 
Thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi về việc công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện Cư Mgar.
Thành viên Đoàn kiểm tra xem xét việc công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện Cư M'gar.
 
Qua kiểm tra cho thấy, UBND huyện Cư M’gar đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch về công tác CCHC năm 2018 và 2019; tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện công tác CCHC, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, xác minh làm rõ phản ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm đạo đức công vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.
 
Công tác kiểm tra CCHC được chú trọng, qua đó đánh giá đúng thực trạng tình hình, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiến tiến, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục.
 
Hằng năm, UBND huyện đã xây dựng, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và triển khai theo đúng quy định. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá 25 TTHC trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; rà soát 22 TTHC lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 12 TTHC lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. 
 
Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện Cư Mgar.
Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện Cư M'gar.
 
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đồng bộ ở huyện và 17/17 xã, thị trấn; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định. Huyện đã tiếp nhận hơn 272.000 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn gần 272.000 hồ sơ, đang giải quyết 129 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả. 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản iDesk…
 
Bên cạnh đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế: Tỷ lệ hồ sơ được tổ chức, cá nhân nộp trực tuyến mức độ 3 và 4 còn thấp; việc thực hiện chuẩn mực ứng xử văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có nơi chưa thực sự đi vào nền nếp; có nơi việc đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hằng năm chưa sát với quá trình rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tập trung chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của cấp mình theo quy định…
 
Lan Anh
 
,