Công tác Tuyên giáo - lĩnh vực trọng yếu bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng
Cập nhật lúc 09:26, Thứ Năm, 01/08/2019 (GMT+7)
.

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc - là sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, ngày càng vững mạnh, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng ta.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng.

Nhân Ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Từ đó, ngày 1-8 trở thành một mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2019.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2019.

Trong suốt 89 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác Tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức ngành Tuyên giáo có những thay đổi qua các thời kỳ lịch sử, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế… về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của ngành vẫn được giữ vững và phát huy.

Qua lịch sử 89 năm, ngành Tuyên giáo đã đạt được một số thành tựu nổi bật như: có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước; cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo dục, tuyên truyền và bảo vệ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhân kỷ niệm 72 năm, ngày 1-8-2002, ngành Tuyên giáo đã được Nhà nước tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 89 năm qua, trước yêu cầu mới của cách mạng Việt Nam, tin tưởng chắc chắn rằng ngành Tuyên giáo sẽ làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Kịp thời định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội, công tác tuyên truyền, hoạt động báo chí, hoạt động văn hóa trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở trong nước và quốc tế; góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh, phản đối âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Đồng thời tiếp tục cổ vũ những cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

,