Giao ban công tác Văn phòng cấp ủy toàn tỉnh 6 tháng đầu năm
Cập nhật lúc 16:35, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)
.

Chiều 12-7, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy toàn tỉnh 6 tháng đầu năm và  triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt công tác tham  mưu, phục vụ giúp cấp ủy, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; chủ động xây dựng, thẩm định các đề án, báo cáo để trình cấp ủy; phối hợp với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc cho cấp ủy triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí Bạch Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị  
Đồng chí Bạch Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chương trình số 27-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hanh Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án thành lập văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ cấp ủy của tỉnh. Qua 6 tháng hoạt động theo mô hình mới, nhìn chung văn phòng phục vụ chung cấp ủy tỉnh đã đi vào ổn định, hiệu quả.

Đại biểu tham dự phát biểu tại Hội nghị
Đại biểu tham dự phát biểu tại Hội nghị

Về công tác thông tin tổng hợp, Văn phòng cấp ủy đã bám sát chương trình công tác, chất lượng thông tin, nội dung báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp bảo đảm chính xác, kịp thời, khách quan, có tính tổng hợp cao. Công tác hành chính tiếp dân đi vào nền nếp, việc xử lý văn bản đi, đến đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc an toàn, bí mật, kịp thời phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bạch Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy các cấp cần chú ý nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, phát huy tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy tổ chức và điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu; tiếp tục đổi mới, cải tiến, tổ chức công tác văn thư lưu trữ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc số hóa và thực hiện quy trình giải quyết văn bản trên mạng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất với cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Hương

,