Huyện Krông Pắc: Bồi dưỡng ly luận chính trị cho đảng viên mới
Cập nhật lúc 16:51, Thứ Tư, 27/02/2019 (GMT+7)
.
Từ ngày 19 đến 26-2, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Krông Pắc đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 90 đảng viên mới khóa 1, năm 2019.
 
th
Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị
 
Trong thời gian 7 ngày, các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lê Nin - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận, trong đó hơn 95% đạt loại khá, giỏi.
Hồng Chuyên
 
,