Từ công tác nông vận đến chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn hiện nay
Cập nhật lúc 11:09, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)
.

Tại Kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần I (khóa I) từ 14-10 đến cuối tháng 10-1930, tổ chức “Nông hội đỏ” chính thức ra đời. Sự kiện thành lập “Nông hội đỏ” đánh dấu sự trưởng thành quan trọng về chất của giai cấp nông dân Việt Nam, lần đầu tiên đưa giai cấp nông dân có đoàn thể cách mạng của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong từng giai đoạn lịch sử, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam liên tục phát triển dưới nhiều hình thức và tên gọi phù hợp như: “Hội tương tê ái hữu”, “Hội Nông dân phản đế”, “Hội Nông dân cứu quốc”, trở thành một thành viên chủ lực của Mặt trận Việt Minh, là lực lượng nòng cốt và đông đảo nhất tham gia Cách mạng Tháng Tám 1945.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới giai cấp nông dân. Theo Người, “Nội dung cách mạng dân chủ căn bản là giải phóng nông dân, chia ruộng đất cho nông dân. Nội dung cách mạng dân tộc cũng là giải phóng cho nông dân”. Trong “Thư gửi Hội nghị nông dân và dân vận toàn quốc”, Người nhấn mạnh: “Muốn dựa vào nông dân, ắt phải bồi dưỡng lực lượng của họ. Muốn nông dân có lực lượng dồi dào thì phải làm cho họ có ruộng cày, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở”. Đối với vấn đề vận động quần chúng nông dân, Người đặt câu hỏi nông vận là gì? Người khẳng định: “Nông vận là phải: Tổ chức nông dân chặt chẽ; Đoàn kết nông dân thật khăng khít; Huấn luyện nông dân thật giác ngộ; Lãnh đạo nông dân hăng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân, của Tổ quốc”. Vận động nông dân tức là làm cho nông dân hiểu rõ quyền lợi của dân tộc, của giai cấp mình, phấn đấu cho mục đích của mình và tích cực tham gia công cuộc kháng chiến kiến quốc.

Bác Hồ thăm, tìm hiểu thực tế sản xuất của nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1958.    Ảnh tư liệu
Bác Hồ thăm, tìm hiểu thực tế sản xuất của nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1958. Ảnh tư liệu

Phương pháp vận động quần chúng nông dân là việc rất khó khăn, phức tạp, không dễ dàng, nhưng không vì thế mà sợ không làm. Muốn khắc phục khó khăn, phức tạp đó cần sử dụng một số phương pháp có tính nguyên tắc như: “Cán bộ nông dân phải tránh bệnh chủ quan, bệnh hình thức, giấy tờ. Cán bộ tỉnh phải đến tận huyện, các xã. Cán bộ huyện đến tận các xã, thôn. Cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ ”. Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức đúng, đường lối, phương châm đúng là chưa đủ mà vấn đề quan trọng là để nông dân phát huy được vai trò, sức mạnh của mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, tất cả đường lối, phương châm, chính sách của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân nói chung, của nông dân nói riêng. Người cũng chỉ rõ quá trình, bước đi để xây dựng “nông thôn mới” thiết thực, có hiệu quả, đó là phải xây dựng cơ sở vật chất cho người nông dân để họ ổn định và có điều kiện tăng gia sản xuất, trước hết là “nhà ở”. Đây chính là tư tưởng, đường lối, phương châm công tác dân vận, công tác quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó thể hiện tầm nhìn chiến lược của Người đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời kế thừa truyền thống dân tộc của ông cha “lấy dân làm gốc” - cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, Đại hội Đảng lần thứ IX đã chỉ rõ: “Đối với giai cấp nông dân… tập trung sự chỉ đạo và các nguồn lực cần thiết cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn; thực hiện tốt các chính sách về ruộng đất... phát huy lợi thế từng vùng, giúp đỡ vùng khó khăn; phân bố dân cư theo quy hoạch, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, xây dựng nông thôn mới”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “khẩn trương xây dựng các quy hoạch phát triển nông thôn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới... Phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi với xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí”. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Đảng ta đã ra Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Mô hình  sản xuất  dưa lưới  chất lượng cao của  Công ty  Tinh Hoa Farm  tại km 9, phường  Tân Hòa  (TP. Buôn Ma Thuột).
Mô hình sản xuất dưa lưới chất lượng cao của Công ty Tinh Hoa Farm tại km 9, phường Tân Hòa (TP. Buôn Ma Thuột).

Ngày 4-6-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đây là sự cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn đời sống, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ta.

Đại hội lần thứ XI, Đảng ta chỉ rõ: “Quy hoạch phát triển nông thôn gắn với phát triển đô thị và bố trí các điểm dân cư... Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm từng vùng theo các bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn”. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể.

Có thể nói, Đảng ta đã quán triệt sâu sắc, cụ thể, phù hợp với từng thời kỳ lịch sử về nông dân, nông nghiệp và nông thôn theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách đó đã trở thành “kim chỉ nam” .Trong đó, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới chính là để thực hiện chính sách đối với nông dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

Cẩm Trang

,