UBND tỉnh thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX
Cập nhật lúc 17:12, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)
.

Ngày 7-11, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các thành viên để thảo luận, cho ý kiến thông qua các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và một số dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

f
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND ngày 13-12-2014 của HĐND tỉnh; biên chế công chức và số lượng viên chức năm 2019; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; phân cấp thẩm quyền xác lập sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

e
Giám đốc Sở Tài chính Từ Thái Giang tham gia đóng góp ý kiến

Các đại biểu cũng thảo luận và thông qua một số nội dung do Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì soạn thảo như: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, kế hoạch năm 2019; tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện nội dung văn bản để UBND tỉnh phê duyệt trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX sắp tới.

Lê Thành

,