Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh
Cập nhật lúc 20:28, Thứ Tư, 16/10/2013 (GMT+7)

Sáng 16-10, Thường trực Tỉnh ủy Dak Lak đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).
Tham dự hội nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí tỉnh ủy viên; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể  của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ  báo cáo viên cấp tỉnh...
Đồng chí Niê Thuật, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị và trực tiếp thông báo những nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 8 đến các đại biểu.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 30-9 đến ngày 9-10-2013, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội; công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;  về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; và một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến công tác xây dựng Đảng…

Đồng chí Niê Thuật, Bí thư Tỉnh ủy Dak Lak thông báo nhanh nội dung hội nghị Trung ương
Đồng chí Niê Thuật, Bí thư Tỉnh ủy Dak Lak thông báo nhanh nội dung Hội nghị Trung ương 8

Theo đó, Hội nghị Trung ương 8( khóa XI) đã tập trung đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và 2015 là tiếp tục kiên trì mục tiêu tổng quát do Đại hội XI của Đảng đã đề ra, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi nhịp độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh... Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Hội nghị thống nhất: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý cơ bản điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng nhất, có tính nền tảng, thể hiện bản chất của Nhà nước và chế độ. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc…

Các đồng chí
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghi thảo luận và quyết định ra Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác xây dựng Đảng như: Thảo luận, cho ý kiến bước đầu về Quy chế bầu cử trong Đảng; quyết định việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng;...

Sau khi thông báo những nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật đề nghị các cấp ủy Đảng, các đơn vị, địa phương tiến hành quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong bộ máy tổ chức và toàn xã hội nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc các cấp các ngành, địa phương trong tỉnh cần quan tâm lãnh đạo thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2013...

Việt Cường

,