Huyện ủy Krông Pắc tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8
Cập nhật lúc 15:26, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)
.
Ngày 4-12, Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.  
 
Đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc phát biểu khai mạc hội nghị.
 
Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được báo cáo viên quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết  số 23-NQ/TW ngày 22-3 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kết luận số 23-KL/TW ngày 22-11-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Trên cơ sở các nội dung đã được nghiên cứu, lãnh đạo Huyện ủy đề nghị cấp ủy các địa phương chủ trì, tổ chức quán triệt nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập ở các địa phương, cơ sở.
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn kiểm điểm, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2018.
 
Đăng Triều
 
 
,