Huyện Cư Kuin: Chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025
Cập nhật lúc 10:38, Thứ Hai, 20/01/2020 (GMT+7)
.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Là dịp để các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nhìn nhận, đánh giá lại kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua và đề ra những chỉ tiêu, những định hướng cho nhiệm kỳ tới.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề đó, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã và đang chuẩn bị thật tốt mọi mặt, nhằm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành của tỉnh; sự nỗ lực Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của Cư Kuin đã có bước phát triển vượt bậc. Tổng giá trị sản xuất trong nhiệm kỳ (giá so sánh năm 2010) đạt 18.409 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm tăng 6,87% (NQ tăng từ 6 - 7%); thu nhập bình quân đầu người đạt 42,09 triệu đồng/người/năm (NQ 41,5 triệu). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3.639 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 727,8  tỷ đồng (NQ 600 - 660 tỷ đồng), tăng bình quân mỗi năm 11,36 %. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai khá đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tổng thu cân đối ngân sách bình quân mỗi năm đạt 76,23  tỷ đồng (vượt dự toán tỉnh giao), tăng bình quân hằng năm 4,68%, cả giai đoạn tăng 23,38% so với dự toán tỉnh giao...

Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng trao Giấy khen của Huyện ủy tặng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2018.
Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng trao Giấy khen của Huyện ủy tặng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2018.

Hệ thống cơ sở vật chất giáo dục, đào tạo được tăng cường; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện. Vấn đề giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống mọi mặt của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác tôn giáo, dân tộc luôn được quan tâm, bảo đảm nhu cầu chính đáng về tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được giải quyết đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm và triển khai đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo nguồn, thông qua hoạt động thực tiễn các phong trào ở địa phương, đơn vị để phát triển đảng viên mới; chú trọng công tác phát triển đảng viên người có đạo, đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số gắn với việc bố trí sử dụng.

Cư Kuin là một trong số rất ít địa phương hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Huyện cũng được đánh giá cao về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, từng bước cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch của Tỉnh ủy. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) được các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo triển khai, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ, bộ máy của HĐND, UBND từ huyện đến xã đi vào hoạt động có nền nếp…

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, kinh tế - xã hội của huyện tuy đã có bước phát triển nhưng chưa thực sự vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; tình hình chính trị, an ninh tiềm ẩn những yếu tố khó lường, gây mất ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn một số tồn tại, bất cập; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế...

Do đó việc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để khắc phục những tồn tại trên. Với nhận thức đó, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã và đang nỗ lực chuẩn bị mọi mặt để hướng đến việc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp. Theo đó, Đảng bộ đã tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội; từ việc giải quyết những vấn đề nội bộ đến tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân.

Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy tính tích cực, chủ động và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Thực tế một số nhiệm kỳ gần đây cho thấy, có một số đảng bộ chỉ tập trung lo cho đại hội mà có phần buông lỏng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, không hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngược lại, vẫn có những đảng bộ quan tâm nhiều hơn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà coi nhẹ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Vì vậy, Đảng bộ huyện cũng đã quán triệt công tác chuẩn bị đại hội phải tránh cả hai khuynh hướng này.

Để đại hội có được những quyết định đúng đắn, sáng suốt, đáp ứng ý nguyện và lòng mong đợi của nhân dân, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp đang được Đảng bộ huyện Cư Kuin tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đến nay, có thể khẳng định công tác chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở Đảng bộ huyện Cư Kuin đã được thực hiện một cách chu đáo, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Lê Thái Dũng

Bí thư Huyện ủy Cư Kuin

,