Huyện Cư Kuin bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Cập nhật lúc 09:17, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)
.
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cư Kuin vừa tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 34 năm 2019.
 
Tham gia lớp bồi dưỡng có 62 học viên đến từ 15 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.  
 
tt
Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị 
 
Trong thời gian 6 ngày, các học viên đã được học tập và nghiên cứu một số nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển GD-ĐT, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Kết thúc khóa học,100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó hơn 51% đạt loại Giỏi. 
 
Như Quỳnh
 
 
 
,