Multimedia Đọc Báo in
Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong đấu giá tài sản công
10:11, 28/06/2021

Thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, hoạt động đấu giá tài sản từng bước được chuyên nghiệp hóa, nâng cao tính công khai, minh bạch; hiệu quả trong việc xử lý tài sản, đặc biệt là tài sản công, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.