Multimedia Đọc Báo in
08:53, 27/09/2022
Vua Lê Thánh Tông tên là Lê Tư Thành, vị vua thứ năm của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì 38 năm, từ năm 1460 đến năm 1497. Vua Lê Thánh Tông mang hai niên hiệu là Quang Thuận và Hồng Đức.