Multimedia Đọc Báo in
17:09, 27/09/2022
Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, các hoạt động được tổ chức đồng bộ từ huyện đến cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, có sức lan tỏa cao.
(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.