Multimedia Đọc Báo in
07:43, 06/12/2023
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị là công việc quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Chất lượng việc đánh giá, xếp loại mỗi tổ chức đảng, đảng viên được quyết định bởi tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa và công tác kiểm tra, giám sát.