Multimedia Đọc Báo in
08:06, 09/12/2022
Mặc dù đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng đến thời điểm hiện tại, việc hoàn thiện các tiêu chí đề ra tại huyện Lắk vẫn còn chậm, gặp nhiều khó khăn, bất cập.