Kiểm toán Nhà nước không kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi đất giao không qua đấu giá
Cập nhật lúc 09:39, Thứ Bảy, 20/10/2018 (GMT+7)
.

Vừa qua, một số cơ quan báo chí phản ánh về việc Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi đất đã giao không qua đấu giá với diện tích trên 70 ha, được nêu trong Thông báo Kết luận kiểm toán số 53/TB-KTNN, ngày 19-1-2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Thực tế, trên cơ sở nội dung kiến nghị tại Công văn số 7000/UBND-KT, ngày 21-8-2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk gửi Tổng Kiểm toán Nhà nước, ngày 17-10-2018 Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chính thức có kiến nghị mới thay thế cho các kiến nghị liên quan tại Thông báo Kết luận kiểm toán số 53/TB-KTNN, ngày 19-1-2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, tại Công văn số 1502/KTNN-TH ngày 17-10-2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã viện dẫn, phân tích các điều, khoản có liên quan được nêu trong: Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15-5-2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất và miễn tiền thuê đất có thời hạn; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, ngày 9-9-2016 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thấy có một số quy định không thể hiện rõ, thiếu thống nhất, dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan nhà nước. Do bất cập tại các Khoản 5, Điều 3 của Nghị định 135/2016/NĐ-CP với các quy định của Luật Đất đai, đồng thời qua ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 7000/UBND-KT, nên tại Công văn số 1502/KTNN-TH Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk căn cứ theo quy định của pháp luật tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp thu hồi đất từ các doanh nghiệp nhà nước để giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp khác thực hiện dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo HĐND tỉnh, trường hợp vượt quá thẩm quyền UBND tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (nếu có), UBND tỉnh thực hiện, rà soát, xem xét việc sửa đổi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 135/2016/NĐ-CP và các quy định bất cập, thiếu thống nhất khác có liên quan.

Trước đó, tại Công văn số 1145/KTNN-TH, ngày 13-8-2018, Kiểm toán Nhà nước cũng đã chuyển kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk hủy bỏ Quyết định số 833/QĐ-UBND, ngày 12-4-2017 và kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển khu đô thị dân cư Km7 - do Công ty Cổ phần Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư, thành kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xây dựng và phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất phải sát với giá chuyển nhượng bình quân trên thị trường trong điều kiện bình thường theo đúng quy định hiện hành, tránh thất thu ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất; giám sát thực hiện dự án phát triển khu đô thị dân cư Km 7 theo đúng quy định.

Tới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm có văn bản báo cáo HĐND tỉnh, đề nghị cho tiếp tục triển khai các dự án đã có chủ trương và đề xuất hướng thực hiện đối với các dự án sắp tới.

Đ.Lắk

 

,