Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng

12:16, 16/12/2018
Huyện ủy Cư Kuin vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết TW 8 (khóa XII) của Đảng.
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện đã được phổ biến những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37 KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
 
Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng ý chí và quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết.
Như Quỳnh
 

Ý kiến bạn đọc