Multimedia Đọc Báo in

Bản lĩnh và trí tuệ của Đảng

08:04, 03/02/2023

Ngày 3/2/1930, Đảng ta ra đời đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ với những sách lược đúng đắn đã lãnh đạo đất nước, nhân dân vượt qua muôn vàn gian nan, thách thức, giành được những thắng lợi vĩ đại: độc lập, tự do cho Tổ quốc và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Từ thực tiễn khách quan của công cuộc đổi mới đất nước hơn 35 năm qua, tại Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tự hào khẳng định: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta...".

Đó là thành quả của một quá trình bền bỉ, kiên trung với mục tiêu, lý tưởng lớn lao trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo, được minh chứng từ thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam qua mỗi chặng đường lịch sử. 

Từ một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, xóa bỏ ách thống trị của đế quốc thực dân, phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng rèn luyện, trưởng thành, vững vàng lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta tiếp tục giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Đó là Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" (7/5/1954), là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), là sự nghiệp đổi mới toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội (Đại hội VI, năm 1986) vì sự phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân…

Sau hơn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, TP. Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, bản sắc. Ảnh: Hoàng Gia

Từ thành công của Đại hội VI, đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới, qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, bằng sự nỗ lực cùng ý chí, thống nhất, đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã vượt qua khủng hoảng kinh tế, từng bước hiện thực mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước.

Thành quả của hành trình xây dựng, kiến thiết, đổi mới toàn diện, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước có được hôm nay chính là từ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước; tinh thần đoàn kết; ý chí độc lập, tự lực, tự cường cùng truyền thống văn hóa dân tộc dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng quang vinh.

Hành trình chèo lái con thuyền cách mạng trong hơn 90 năm qua, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bên cạnh thành tựu, có thời điểm không tránh khỏi những khuyết điểm, song Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận, luôn tự soi, tự sửa, không ngừng đổi mới.

Chính quyết tâm mạnh mẽ ấy đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng với di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Vì vậy, hơn 90 năm qua, Đảng vẫn luôn và sẽ mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân trao trọn niềm tin.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc