Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 4

15:08, 15/04/2021

Sáng 15-4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021; thông qua dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 17-3-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển kinh tế tập thể”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Đồng chí Trương Công Thái
Đồng chí Trương Công Thái, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu điều hành tại hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, quý I năm 2021, các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp luôn bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, chương trình kế hoạch của UBND tỉnh cũng như ngành cấp trên đã chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả,vừa đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế -  xã hội trong quý I năm 2021 của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng cũng được các cấp ủy quan tâm triển khai có hiệu quả, thường xuyên kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh”, Hội nghị đánh giá: cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã rà soát, bổ sung, xây xựng chuẩn mực của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Cấp ủy các các tổ chức cơ sở đảng trong khối đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, từ đó làm cho việc học tập và làm theo Bác trở nên thường xuyên, đi vào nền nếp trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Công Thái, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của quý II, có giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã đề ra; tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền, thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc