Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng đội ngũ cán bộ với tinh thần “6 dám”

08:32, 28/08/2023

Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với công tác xây dựng Đảng về cán bộ các cấp.

Trong đó, một trong những giải pháp được Đại hội nhấn mạnh là cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trao quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí được phân công, điều động.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, công tác cán bộ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ngày 19/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đến ngày 27/7/2022, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”. Tại hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã chỉ ra một số kết quả đối với công tác cán bộ khi đã triển khai công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm bảo đảm quy định; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao quà hỗ trợ một gia đình ở huyện M'Drắk bị ảnh hưởng thiên tai.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, để xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần “6 dám” thì cần xây dựng một thể chế rõ ràng, hệ thống pháp luật, văn bản cũng cần đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo để cán bộ “dám làm” mà không sợ sai, “né tránh” và “sợ trách nhiệm”. Bên cạnh đó, thì cần thực hiện phân cấp mạnh hơn. Ngoài ra,cần sớm nghiên cứu, tìm ra giải pháp khả thi, phù hợp để từng bước đẩy lùi, giảm thiểu tác hại và chấm dứt cơ chế “xin – cho” ra khỏi đời sống xã hội. Vì bất cập của cơ chế này là một trong những mầm mống làm suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần “6 dám” như tinh thần của Đại hội XIII thì ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14/KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây chính là dấu mốc rất quan trọng và là “điểm tựa” chính trị, pháp lý đối với cán bộ dám nghĩ, dám làm. Sau khi kết luận được ban hành, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương để soạn thảo nghị định về vấn đề này. Đến ngày 20/4/2023, Bộ Nội vụ đã có tờ trình số 1792/TTr – BNV gửi đến Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mới đây nhất, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào ngày 15/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo nghị định này và dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 8/2023.

Toàn tỉnh hiện có 7.474 cán bộ, công chức; cán bộ nữ có 2.556 người; cán bộ là người dân tộc thiểu số có 1.166 người. Về chuyên môn, nghiệp vụ, 710 cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; đại học, cao đẳng có 5.812 đồng chí. Về lý luận chính trị, cán bộ có trình độ cao cấp, cử nhân có 1.466 đồng chí; trung cấp có 3.412 đồng chí.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc