Multimedia Đọc Báo in

Quy định tái cấu trúc quy trình đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn và cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh

14:48, 12/11/2022

Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND Ban hành Quy định tái cấu trúc quy trình đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở tư pháp, Công an tỉnh hoàn thành việc kết nối, tích hợp, liên thông giữa Hệ thống Dịch vụ công của tỉnh - Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung và Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp - Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đảm bảo tính chính xác, giá trị pháp lý của dữ liệu dân cư theo các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Giao diện Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk.
Giao diện Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk.

Sở Tư pháp có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh chỉnh lý các biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử; tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên Cổng dịch vụ công bảo đảm phù hợp nội dung biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP, ngày 4/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến) và tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP, ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP, ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp); phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; triển khai việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến khi bảo đảm các điều kiện theo yêu cầu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trực tuyến theo thẩm quyền khi bảo đảm các điều kiện theo yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao.

Chi tiết xem tại đây

 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc