Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

08:18, 24/10/2014
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2014 và những năm tiếp theo.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7- 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; tổ chức thực hiện cụ thể và sâu rộng các quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 1126/QĐ-UBND, ngày 28-5-2012 về Kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2012 – 2020 và Quyết định số 2228/QĐ-UBND, ngày 2-10-2012 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Dak Lak giai đoạn 2012-2020. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các mục tiêu, chương trình về công tác thanh niên nhằm tạo được sự chuyển biến cơ bản trong các cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị cho thanh niên; gắn công tác giáo dục với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trẻ có năng lực trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội  tích cực tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện, vui chơi, giải trí cho thanh niên, đặc biệt đối với thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.
 
Thanh niên xã Cư Êbur tham gia góp công làm đường giao thông nông thôn
Thanh niên xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột) tham gia làm đường giao thông nông thôn

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng các đề án, chương trình phát triển thanh niên, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ưu tiên, huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh đầu tư, bố trí ngân sách cần thiết để thực hiện các mục tiêu, dự án về chương trình phát triển thanh niên; phối hợp, nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên. Hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, quan tâm đến công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và giữa các cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên xung kích đóng góp tích cực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc