Điểm sáng trong công tác quốc phòng, quân sự ở TP. Buôn Ma Thuột
Cập nhật lúc 15:08, Chủ Nhật, 10/12/2017 (GMT+7)

Xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) có trên 15 nghìn dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm gần 50%, là địa phương có nhiều tôn giáo.

Đời sống kinh tế của nhân dân còn khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở 6 buôn. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định. Trước đây, nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, vì vậy xã gặp nhiều khó khăn trong xây dựng lực lượng, bảo đảm về quân số, duy trì hoạt động, tuyển quân, huấn luyện cho lực lượng dân quân chưa được đồng bộ.

Trước những khó khăn đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức nghiên cứu các nghị quyết, văn bản của cấp trên để xây dựng nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã phù hợp với thực tiễn của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các già làng, người có uy tín, trưởng các dòng họ, các chức sắc tôn giáo ở 6 buôn trong xã về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên.

Dân quân  xã Ea Tu  tham gia  làm đường, xây dựng  nông thôn mới.
Dân quân xã Ea Tu tham gia làm đường, xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, xã Ea Tu đã tập trung xây dựng Chi bộ quân sự vững mạnh, có cấp ủy, trong đó Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS xã; hằng tháng, hằng quý ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn công tác; tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật, nâng cao nhận thức cho lực lượng dân quân; tập trung rà soát, kiện toàn biên chế của lực lượng dân quân phù hợp với tính chất, đặc điểm địa bàn, duy trì hoạt động từ xã đến tận thôn, buôn; bảo đảm lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 25%; chú trọng công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân và dự bị động viên. Xã tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với Công an, các ban ngành địa phương bám nắm tình hình, tổ chức hoạt động tổng hợp, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, chủ động trong phòng chống thiên tai, cháy nổ, các hoạt động gây mất trật tự an ninh chính trị trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ea Tu đã gắn hoạt động quốc phòng, quân sự với công tác dân vận và vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách dân tộc, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc; thường xuyên gặp gỡ động viên Hội đồng già làng, người có uy tín, trưởng các dòng họ, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa nhân dân với lực lượng vũ trang xã.

Chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả nói trên đã xây dựng xã Ea Tu thành điểm sáng về quốc phòng, quân sự của TP. Buôn Ma Thuột; nhân dân đồng lòng, đồng thuận tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Phan Diệm

,