Multimedia Đọc Báo in

Sức sống bất diệt của Cách mạng Tháng Mười Nga

08:49, 07/11/2019

Cách mạng Tháng Mười đã đưa Liên Xô từ một nước tư bản trung bình sau một thời gian xây dựng trở thành một siêu cường, là lực lượng chủ yếu nhất đã cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tạo điều kiện cho một loạt các nước Đông Âu và châu Á, sau đó là Tây bán cầu tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Mười đã phá vỡ một mảng của thế giới tư bản chủ nghĩa, mở ra thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, tạo điều kiện cho hàng trăm quốc gia vốn là thuộc địa đã giành được độc lập dân tộc và một số quốc gia từ đó đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười không chỉ đánh dấu sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mà còn đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội phù hợp nhất với các lợi ích cơ bản của con người. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã khai phá con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, con đường dẫn tới khả năng sáng tạo to lớn và triệt để nhất nhằm thực hiện lý tưởng giải phóng đông đảo quần chúng lao động bị áp bức, xóa bỏ tình trạng người bóc lột người.

Thực tế phát triển của thế giới trong một thế kỷ qua, với các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội với xu thế sâu rộng diễn ra ở châu Á, Âu, Phi, Mỹ la tinh, sự lựa chọn con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã chứng tỏ Cách mạng Tháng Mười là một sự kiện mang ý nghĩa thời đại của thế kỷ 20, có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ quá trình phát triển của thế giới. Đó không chỉ là thắng lợi vĩ đại của giai cấp vô sản và nhân dân các dân tộc Nga, mà còn là thắng lợi của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Lênin đã khẳng định: “Không thể có bức tường ngăn cách giữa những chiến thắng của Cách mạng Tháng Mười và những chiến thắng của cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc tế”.

Lênin - người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.
Lênin - người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã mở ra một thời đại mới. Nó tạo cơ hội cho nhân loại thực hiện bước quá độ lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sau nhiều năm tồn tại, giờ đây chế độ xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã không còn tồn tại song điều đó không có nghĩa là con đường đi tới chủ nghĩa xã hội đã đặt dấu chấm hết. Trên phạm vi thế giới, nhiều quốc gia, nhiều dân tộc vẫn phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười. Điều đó cho phép chúng ta khẳng định rằng đi tới chủ nghĩa xã hội là một quy luật tiến hóa của xã hội loài người mà Cách mạng Tháng Mười là mốc son đánh dấu thời đại, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa xã hội.

Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Việt Nam đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của các đế quốc hùng mạnh trong thế kỷ 20, nêu gương cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam với sự kiên định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của nước ta. Đảng đã sáng suốt lựa chọn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong quỹ đạo của cách mạng vô sản, trong xu thế tất yếu của thời đại mới được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười.

Trong những thời điểm phong trào xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự khủng hoảng, chế độ xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng ta vẫn vững vàng lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, vượt qua những khó khăn, thử thách đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước của nhân dân ta tiến lên một cách vững chắc. Thắng lợi của công cuộc đổi mới đã đưa nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài nhiều năm, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kinh nghiệm thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười, của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 102 năm qua cho chúng ta thấy rõ không trở ngại nào, không xu hướng đối lập nào có thể ngăn chặn sự phát triển tiến bộ của nhân loại trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga không bao giờ tắt. Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ sống mãi với xã hội loài người, với sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Cẩm Trang


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​