Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2023

14:44, 19/05/2023

Theo công bố mới đây về kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) cấp tỉnh ở Việt Nam, năm 2022 Chỉ số PAPI của tỉnh Đắk Lắk đạt 41,1223 điểm, xếp vị thứ 41/63 tỉnh, thành phố. Để nâng cao Chỉ số này, ngày 18/5 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2023.

Trong đó yêu cầu, trên cơ sở các nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện chưa tốt các nội dung của Chỉ số PAPI năm 2022 cần xác định các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để khắc phục trong năm 2023.

Đồng thời quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI năm 2023; thực hiện đồng bộ, thống nhất với các chỉ đạo, định hướng chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; đảm bảo nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản trị hành chính công, tạo sự chuyển biến tích cực, thiết thực và hiệu quả nhất của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với cấp chính quyền cơ sở…

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kế hoạch cũng nêu rõ 9 nhóm nội dung cần triển khai thực hiện về công tác chỉ đạo, điều hành và các trục nội dung như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chủ động triển khai thực hiện những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, địa phương; chủ động thực hiện và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Cùng với đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng đi vào thực chất, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan đơn vị, thay đổi phong cách, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, những quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc