Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ đảm bảo nội dung phong phú, lành mạnh

17:29, 25/01/2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác văn hóa – văn nghệ năm 2024.

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với công tác văn hóa – văn nghệ, qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc cũng như xác định những nội dung trọng tâm, thống nhất triển khai trong năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ đảm bảo nội dung phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc, gắn với hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.

A
Nhân dân vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Hà Bắc (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn). (Ảnh minh họa)

Song song với công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của của Đảng liên quan đến lĩnh vực này, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp, qua đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động văn hóa – văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, hướng dẫn, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ; theo dõi, đôn đốc việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; định kỳ tổ chức tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động công tác văn hóa – văn nghệ theo quy định.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc