Multimedia Đọc Báo in

Quân đội nhân dân Việt Nam lớn mạnh cùng đất nước

10:58, 22/12/2021

Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời ngày 22/12/1944 mang tính chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc,“quân đội ta có sức mạnh vô địch vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

77 năm ra đời, Quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu, trưởng thành lớn mạnh cùng đất nước, cùng dân tộc, từ các anh chiến sĩ Tuyên truyền Giải phóng quân thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám, anh Vệ quốc quân trong những năm kháng chiến chống Pháp đến anh Giải phóng quân của tiền tuyến lớn miền Nam chống Mỹ và những chiến sĩ quân đội với bề dày truyền thống và hiện đại hôm nay.

Đó là hình ảnh người chiến sĩ quân đội trung với nước, hiếu với dân; lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít đánh nhiều; quyết chiến, quyết thắng; trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn bó máu thịt với nhân dân, hy sinh, chiến đấu hết mình vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ hoàn thành và thực hiện xuất sắc chức năng là quân đội chiến đấu, mà còn làm tốt chức năng là quân đội công tác, quân đội sản xuất.

Đồng thời là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, với tinh thần “ở đâu khó khăn, gian khổ, ở đó có bộ đội”. Trong bất kỳ thời điểm nào, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng.

Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ. Ảnh: Quỳnh Anh

Hiện nay và những năm tới, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo... Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước, nhân dân bằng những thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc. Cho nên, bài học “giữ nước từ khi chưa nguy” của dân tộc ta đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Đảng ta xác định, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đây là một chủ trương nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, được bổ sung, phát triển qua các kỳ đại hội và được thể chế hóa ngày càng hoàn thiện trong hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước. Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII xác định: “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế”. Rõ ràng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh tổng hợp của đất nước cả về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Đây là quan điểm, chủ trương thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy mới của Ðảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, là định hướng chiến lược để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tự hào người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Anh

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030 xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại. Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội và công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Cùng với đó, Văn kiện Đại hội XIII đã bổ sung mới: “Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển. Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở”. Cùng với đó, tiếp tục đổi mối cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta về sức mạnh tổng hợp và lực lượng toàn diện trong bảo vệ Tổ quốc; phản ánh sâu sắc tính chất toàn dân, toàn diện của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kỳ mới..

Cẩm Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.