Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy

21:58, 03/07/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập đã được chỉ ra qua sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, phấn đấu hằng năm giảm số vụ cháy, nổ, sự số, tai nạn trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và thiệt hại.

 

dttu
Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) trong một buổi diễn tập chữa cháy.

Để đạt mục đích, yêu cầu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tập trung xây dựng, kiện toàn lực lựng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình của địa phương; Thực hiện hiệu quả hợp tác, ứng dụng, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ mới trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

                                                                                                                                               Minh Huyền


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.