Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 5

17:16, 16/07/2021

Sáng 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối, 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021 đạt nhiều kết quả.

Các tổ chức cơ sở đảng tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh đề ra. 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, vận tải gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách của tỉnh hơn 1.038 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; việc kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền quyết định; công tác phát triển đảng viên đạt hơn 70% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai, thực hiện đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2021 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm so với kế hoạch, yêu cầu đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước, có doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng cho ý kiến một nội dung: Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 15-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 2-4-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; xin chủ trương kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề năm 2021; tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cũng như xem xét, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Công Thái, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa thực hiện nhiệm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Nhi