Multimedia Đọc Báo in

Vang mãi bản hùng ca đại thắng

20:41, 29/04/2021

Ngày mai (30-4), kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021).

Ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng ngày 30-4-1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân cả nước trong đó có đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Đó không chỉ là thắng lợi của Việt Nam, mà còn là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Những thành tựu của 35 năm (1986 – 2021) thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Điện gió Ea H'leo. Ảnh: Minh Phương
Công trình điện gió tại huyện Ea H'leo. Ảnh: Ngô Minh Phương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả rất quan trọng; đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu, nổi bật là tăng trưởng kinh tế tiếp tục phát triển khá, bình quân đạt 8,75%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh ở khu vực dịch vụ và nông, lâm nghiệp; ngành dịch vụ ngày càng giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung; GRDP bình quân đầu người ước đạt 54,55 triệu đồng, gấp 1,67 lần năm 2015; ngành nông nghiệp được triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tăng 5,64% và được đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường hợp tác, liên kết, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến, đưa Đắk Lắk trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây ăn trái lớn của cả nước.

Chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Mỗi người dân Việt Nam chắc chắn luôn tự hào và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hữu Hùng
46 năm sau ngày đất nước giải phóng, Buôn Ma Thuột - nơi mở màn Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 ngày càng phát triển. Ảnh: Hữu Hùng

Còn 4 năm nữa là đến năm 2025. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, được Đại hội XIII Đảng đề ra là: Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nghị quyết Đại hội XIII nêu 3 đột phá chiến lược, đó là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Đối với Đắk Lắk, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, phát huy những thành tựu đạt được, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 Ngô Đức Hành

 


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.