Multimedia Đọc Báo in

TIẾP TỤC TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CÁC CẤP

22:14, 07/09/2010

Ngày 7-9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP - AN) và sơ kết 5 năm công tác phòng không nhân dân. Tham dự có đại diện Hội đồng Giáo dục QP - AN, Trưởng Ban chỉ đạo phòng không nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Y Dhăm Ênuôl, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Y Dhăm Ênuôl, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Quán triệt Chỉ thị 62 và Chỉ thị số 12- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP - AN, ngày 24-1-2004 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1978/2004/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Giáo dục QP-AN cấp tỉnh, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Hội đồng Giáo dục QP-AN theo đúng thành phần quy định; bổ sung nhiệm vụ cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã kiêm công tác giáo dục QP-AN, xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP-AN.
Hằng năm Hội đồng Giáo dục các cấp đã chủ động tổ chức khảo sát, phân loại các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho từng đối tượng theo đúng chỉ tiêu, thời gian, nội dung chương trình quy định. Đến nay, cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh được bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Học viện Quốc phòng đạt tỷ lệ 86%; cán bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ lãnh đạo chính quyền cấp huyện tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự quân khu đạt 99%; cán bộ chủ chốt trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, phường xã tham gia bồi dưỡng tại Trường Quân sự tỉnh đạt 69,41%; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và UBND các xã, phường, thị trấn đảm nhiệm mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 đạt 86,83% và đối tượng 5 đạt 86,52%. Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và THPT được chú trọng, với tỷ lệ đạt 98%... Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN được triển khai đồng bộ, hiệu quả đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản về đường lối quân sự - quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng, qua đó vận dụng có hiệu quả những kiến thức được bồi dưỡng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua công tác giáo dục QP-AN vẫn còn một số hạn chế: cấp ủy, chính quyền một số xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục QP-AN cho cán bộ, nhân viên và các tầng lớp nhân dân; hình thức, phương pháp giáo dục QP-AN chưa thật sự phong phú, đa dạng…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP-AN; tích cực, chủ động, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành và tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên.

 Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc