Multimedia Đọc Báo in

Khắc ghi lời dạy của Bác về thi đua yêu nước

08:22, 10/06/2022

Yêu nước là sức mạnh mềm, là tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam; yêu nước luôn gắn liền với bổn phận, trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước, dân tộc.

Bởi vậy, nhân dịp kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, nhằm nhân lên sức mạnh để đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” để phát động một phong trào quần chúng rộng lớn.

Người chỉ rõ: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực... Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích của cách mạng là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, tự do, giàu mạnh. Làm cho nhân dân được hưởng hạnh phúc và xây dựng một xã hội sung sướng, vẻ vang. Theo đó, mục đích của thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là dựa vào: Lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây: Hạnh phúc cho dân. Vì vậy, bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: “Làm cho mau; Làm cho tốt; Làm cho nhiều”.

Theo Bác, “thi đua’’ không phải là “ganh đua” thuần túy, bất chấp mọi mánh khóe để đạt được thắng lợi, mà “thi đua” phải là hình thức tổ chức để thu hút, lôi kéo quần chúng tham gia và cùng nhau tiến bộ. Bởi vậy, đối với từng đối tượng, phải biết tổ chức nội dung thi đua sao cho phù hợp, không câu nệ, phô trương hình thức.

Đồng thời, “Để đảm bảo phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: Một là, cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”.

Tức là muốn thi đua có kết quả, thì ngoài công tác tuyên truyền cho mọi người hưởng ứng, cán bộ còn phải đi sâu đi sát phong trào, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn và đặc biệt là phải quyết tâm thực hiện mục tiêu để giành thắng lợi. Chỉ có như vậy, thi đua mới trở thành phong trào của quần chúng và mới thực sự có ý nghĩa thiết thực.

Lực lượng vũ trang huyện Ea Súp tổ chức phát động thi đua “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Quỳnh Anh

Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cả nước đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi và mạnh mẽ. Ngoài chiến trường, các chiến sĩ thi đua giết giặc lập công; ở hậu phương nhân dân tăng gia sản xuất, ủng hộ kháng chiến.

Khẩu hiệu: “Người người thi đua; Nhà nhà thi đua; Ngành ngành thi đua; Ta nhất định thắng, địch nhất định thua!”, đã thực sự trở thành khẩu hiệu hành động của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện đưa cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Trong kháng chiến chống Mỹ, hàng loạt cuộc phát động hưởng ứng thi đua của các ngành, các giới đã diễn ra mạnh mẽ.

Điển hình là các phong trào: gió Đại Phong trong nông nghiệp (Quảng Bình), Sóng Duyên Hải trong công nghiệp (Hải Phòng), trống Bắc Lý trong giáo dục (Lý Nhân, Hà Nam), cờ “Ba nhất” trong quân đội… Có thể thấy, tất cả các ngành đều xây dựng được những điển hình, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.

Rõ ràng, thông qua phong trào “Thi đua ái quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người Việt Nam, từ mọi tầng lớp nhân dân, từ miền xuôi đến miền ngược, ra sức đóng góp công sức của mình cho đất nước. Qua thực tế lịch sử, qua phong trào thi đua, cả dân tộc ta đoàn kết thành một khối, biến trí tuệ, tinh thần của cải của đông đảo nhân dân thành sức mạnh, thành lực lượng vật chất để chiến thắng kẻ thù, đi đến thắng lợi cuối cùng trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ.

Hiện nay, dù tình hình, điều kiện khách quan, chủ quan có nhiều thay đổi, nhưng ý nghĩa cao cả và tính thời sự của tinh thần thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị.

Theo đó, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng, Nhà nước đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực như: “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “5 không, 3 sạch”,  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, chủ đề, mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, đảm bảo thực hiện đồng bộ 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước đã được gắn kết với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; coi trọng việc phát hiện, xây dựng điển hình và có nhiều hình thức, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội hướng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Cẩm Trang


Ý kiến bạn đọc