Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện hiệu quả các quy định hỗ trợ phát triển sản xuất

11:13, 14/09/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 09).

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 09 và các văn bản liên quan đến các tổ chức, cá nhân; tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án, kế hoạch, phương án thuộc các chương trình MTQG; thực hiện nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo có hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng, xây dựng các dự án cho chính cộng đồng đề xuất để hỗ trợ theo nhu cầu; triển khai mô hình hợp tác liên kết giữa các đối tượng thực hiện dự án với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

ảnh
Thu hoạch cà phê ở Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng EaTu (Ảnh minh họa)

Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm cho các đối tượng nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chú trọng lồng ghép những nguồn vốn về phát triển sản xuất trong các chương trình MTQG, nguồn vốn khuyến nông, khuyến công; vốn hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tập trung đào tạo nghề, tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất, bảo quản, chế biến theo sản phẩm mà người dân đã lựa chọn, hướng họ tham gia vào sản xuất hàng hóa có thu nhập cao để đảm bảo sự phát triển bền vững; khuyến khích, hỗ trợ theo các quy định hiện hành cho việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tiên tiến; xây dựng các dự án khuyến nông, lâm, thủy sản để chuyển giao trực tiếp các tiến bộ kỹ thuật đến người sản xuất. Đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp, HTX và nông dân trong việc ký kết hợp đồng có điều kiện ràng buộc, bảo đảm quyền lợi giữa hai bên, nhằm xây dựng mối liên kết sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Tổ chức xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá dự án được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch nhằm phát huy mạnh mẽ tính chủ động sáng tạo của người dân và cộng đồng; tăng cường và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ phát triển sản xuất; phát huy vai trò của tổ khuyến nông cộng đồng, gắn kết thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo cho cơ sở chủ động trong quá trình lập kế hoạch, điều hành quản lý các hoạt động của các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

ảnh
Trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện M'Drắk. (Ảnh minh họa)

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hướng dẫn lập dự án đề nghị hỗ trợ; tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng thương thảo, ký kết các hợp đồng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng liên kết; kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc, phát sinh; thường xuyên tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách.

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể; các tổ chức, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai kịp thời Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo đúng quy định.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.